Co ma jezioro, ale nie ma wody? (2024)

Co ma jezioro, ale nie ma wody?

Mam jeziora, ale nie mam wody. Mam drogi, ale nie mam samochodów. Czym jestem? Odpowiedź toMAPA.

(Video) Nie ma wody na pustyni
(Bajm)

Co ma jeziora, jeśli nie góry wody bez kamienia i miasta bez budynków?

Wyjaśnienie krok po kroku:

Mapa zawiera obrazy jezior, gór i miast, ale nie ma na niej prawdziwej wody, kamieni ani budynków.

(Video) Bajm - Ta sama chwila
(macilawa)

Co ma rzekę, ale nie ma wody?

Mam miasta, ale nie ma domów, lasy, ale nie ma drzew, rzeki bez wody. Czym jestem?Mapa.

(Video) Dagmara miała pomóc Jackowi, skończyło się upadkiem [Królowe życia]
(TTV)

Co możesz podnieść, ale nie rzucić?

P: Łatwo mnie podnieść, ale trudno rzucić. Czym jestem? O: Pióro. P: Gdzie zabierasz chorą łódź?

(Video) Bajm - Jezioro szczęścia (Teledysk, 1987 rok)
(Facet 3417)

Co podąża za tobą wszędzie, ale nie może zostać złapane?

Nie możesz mnie złapać. Podążam za tobą cały czas i kopiuję każdy twój ruch, ale nie możesz mnie dotknąć ani złapać. Czym jestem? Odpowiedź:Twój cień.

(Video) BAJM - Nie ma wody na pustyni
(bajmpl)

Co może biegać, ale nie chodzić?

Odpowiedź:Rzeka!

(Video) kartky - Pani Jeziora (prod. astrØwilk & koya)
(OU7SIDE)

Który ma 13 serc?

P: Co ma 13 serc, ale nie ma innych narządów? ... ... A:Talia kart do gry.

(Video) Co Kryje Się Pod Najbardziej Śmiercionośnym Jeziorem na Ziemi?
(Ridddle PL)

Czym jest pokój, do którego nie można wejść?

Zagadka: Do którego pokoju nikt nie może wejść? Odpowiedź:list M. |

(Video) Bajm Szklanka Wody
(Ilona)

Co ma ulice, ale nie ma samochodów?

Mówi ci, gdzie iść, jaką ulicą iść, ale nie ma na niej samochodów.Mapa.

(Video) Co się stanie, gdy runie zapora w Solinie?
(made in)

Masz klucze, ale nie masz zamków?

Mam klucze, ale żaden zamek nie odpowiada

Odpowiedź na zagadkę mediów społecznościowych brzmiKlawiatura. Jeśli uważnie przeczytasz pytanie, zauważysz, że klawiatura ma klawisze, ale nie ma zamków. Ma spację (spacja), ale nie ma pokoi i możesz wejść (klawisz Enter), ale nie możesz wyjść na zewnątrz.

(Video) JEZIORO KOWNATKI - OSADA NAWODNA Z EPOKI KAMIENIA
(MAZURSKIE TAJEMNICE)

Co ma 88 klawiszy?

Pianinoskłada się z 88 klawiszy, z których 52 są białe, a 36 czarne. Tak wygląda klawiatura fortepianu w swojej 88-klawiszowej formie.

(Video) Sting - Ryb nie ma, ale ja jestem.
(Marek Malman - Marfish)

Co dziecko może zrobić, ale nigdy nie zobaczyć?

Dzieci mogą to zrobić, ale nigdy tego nie trzymają ani nie widzą. Co to jest?Hałas.

Co ma jezioro, ale nie ma wody? (2024)

Co może biegać i nie mieć nóg?

Długie i chude, głuche i nieme, nie mają nóg, ale mimo to potrafią biegać. Odpowiedź:rzeka.

Co można ukraść, ale nigdy cię nie opuścić?

Twoja tożsamość. Prawidłowy! Tak to prawda!

Co musi zostać zepsute, zanim będzie można z niego korzystać?

Odpowiedź:Jajko.

Jaka jest zagadka o niczym?

Co jest większe od Boga, Bardziej złe niż diabeł, Biedni to mają, Bogaci tego nie potrzebują, A jeśli to zjesz, umrzesz? Odpowiedź na zagadkę brzmi „nic”.Nic nie jest większe od Boga. Nie ma nic gorszego niż diabeł. Biedni nie mają nic.

Co idzie od Z do A?

Wyjaśnienie: Alfabety są ułożone w kolejności od A do Z. Słowo Zebra zaczyna się na literę „Z” i kończy na literę „A”. Tak więc poprawną odpowiedzią na zagadkę jest Zebra.

Które kwiaty mają dwie wargi?

Tulipany (Dwie Wargi) Dla Miłośników Bukiet Kwiatów.

Jaki jest koniec Tęczy?

Co jest na końcu tęczy? Odpowiedź:litera „W”.

Czy ktoś ma 2 serca?

Oprócz bliźniąt syjamskich,żaden człowiek nie rodzi się z dwoma sercami. Ale w przypadku skrajnej choroby serca, zwanej kardiomiopatią, zamiast otrzymywać serce dawcy i usuwać twoje, lekarze mogą wszczepić nowe serce twojemu własnemu, aby pomóc w dzieleniu się pracą. Jest to bardziej znane jako serce piggy-back.

Co ma 4 serca?

Oślizgła ryba w kształcie węgorza,śluzicajest jedynym znanym zachowanym zwierzęciem, które ma czaszkę, ale nie ma kręgosłupa. Jego dziwny, obcy wygląd prawdopodobnie przyczynił się do jego niezbyt pochlebnej nazwy. Ponadto zawiera również cztery serca, o jedno więcej niż ośmiornica czy kałamarnica.

Które stworzenie ma 2 serca?

Układowe serce pompuje krew wokół ciała ośmiornicy, podczas gdy jego dwa rozgałęzione serca pompują krew przez dwa skrzela. Ponieważ krew ośmiornicy jest bardzo bogata w miedź, jest wyjątkowo lepka.

Jak nazywa się jezioro bez wody?

Mam jeziora, ale nie mam wody. Mam drogi, ale nie mam samochodów. Czym jestem? ROZWIĄZANIE. Odpowiedź toMAPA.

W jaki sposób obszary bez jezior dostarczają wodę do swoich miast?

Duże miasta i miasteczka zwykle czerpią wodę zzaopatrzenia w wody powierzchniowe lub połączenie zaopatrzenia w wody powierzchniowe i podziemne. Niektóre małe społeczności wiejskie polegają wyłącznie na dostawach wód gruntowych, które mogą, ale nie muszą, wymagać uzdatniania w celu spełnienia standardów wody pitnej.

Czy jeziora mogą istnieć bez rzek?

Zamknięte jeziora to zbiorniki wodne, które nie wpływają do oceanu ani rzeki. Oznacza to, że z jeziora nie wypływa woda. Zamiast tego woda jest redukowana w jeziorze poprzez przesiąkanie do wód gruntowych lub parowanie.

References

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 28/02/2024

Views: 6429

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.