Co ma głowę, ale nie ma ciała? (2024)

Co ma głowę, ale nie ma ciała?

Co ma głowę i ogon, ale nie ma ciała? - od fanów mózgów... Odpowiedź: Moneta... Podchwytliwe zagadki, Zagadki, Łamigłówki.

(Video) Marcin Czersky Czerwiński - BROKAT (Official Video)
(The Lions Cartel)

Co ma głowę, ale nie ma ciała, serce, ale nie ma krwi?

Odpowiedź. Odpowiedź to SAŁATA.

(Video) sanah - Marcepan
(sanah)

Co ma głowę, ale nie ma nóg?

Zagadka: Co ma głowę, ogon, jest brązowe i nie ma nóg? Odpowiedź:Grosik.

(Video) „Stawianie granic. Jak się wyrażać, po dorosłemu?”
(Okolice Ciała)

Co ma głowę i ogon, ale nie ma tułowia ani ogona?

Odpowiedzią na to pytanie jest moneta, ponieważ jedna strona jest głową, a druga ogonem, ale nie ma ciała.Monetama głowę i ogon, ale nie ma tułowia. przez większość czasu jest używany do rzucania.

(Video) Wystająca głowa i krzywa szyja - NAPRAW POSTAWĘ (3 kroki)
(NieMaLekko Kornel Pęksa)

Co ma szyję, ale nie ma głowy?

Odpowiedź: Odpowiedzią na zagadkę „kto to jest z szyją i bez głowy” jest „koszula”.

(Video) Piosenka o GŁOWIE || NutkoSfera i DrobNutki || Piosenki DLA DZIECI || CeZik dzieciom
(NutkoSfera - CeZik Dzieciom)

Co ma 13 serc, ale nie ma nóg?

... A:Talia kart do gry.

(Video) Witek Muzyk Ulicy - A ja mam kaca #polandlrock2019
(KręciołaTV)

Które stworzenie nie ma serca i mózgu?

Meduzato zwierzę wodne, które nie ma mózgu, serca ani płuc. Nie zawiera mózgu, ale odbiera reakcje ze swoich macek. Mają siatkę komórek nerwowych na całym ciele. Dlatego są wrażliwe na dotyk.

(Video) Robiła makijaż podczas gdy samochód wjechał w dziurę! [Chicago Fire]
(FOX Polska)

Co ma zęby, ale nie ma ust?

Co ma zęby, ale nie ma ust? Odpowiedź:Piła.

(Video) Ronnie Ferrari - ONA BY TAK CHCIAŁA (Explicit)
(Ronnie Ferrari)

Co pęka, ale nigdy nie spada?

Zaufanie: - Zaufanie pęka, ale nigdy nie upada.

(Video) UKRADŁEM CIAŁO MOJEJ DZIEWCZYNIE w ROBLOX! 😨 (Collect The Body)
(SmileX)

Co może biegać, ale nie może chodzić?

Odpowiedź:Rzeka!

(Video) Piosenka dziecięca Głowa ramiona kolana pięty BZYK.tv
(PIOSENKI DLA DZIECI BZYK tv)

Co ma łóżko, ale nigdy nie śpi?

Zagadka. Co ma głowę, ale nigdy nie płacze, ma łóżko, ale nigdy nie śpi, może biegać, ale nie może chodzić, ma bank, ale nie ma ani grosza na imię? Odpowiedź:Rzeka.

(Video) ZBIERAJ CZĘŚCI CIAŁA w ROBLOX
(Wojan PLUS)

Co ma twarz i dwie ręce?

Zabawna zagadka Co ma twarz i dwie ręce, ale nie ma rąk ani nóg?Zegar.

Co ma głowę, ale nie ma ciała? (2024)

Co zaczyna się na T, kończy na T i zawiera w sobie T?

Prawidłowa odpowiedź na pytanie Co zaczyna się na literę T, jest wypełnione literą T i kończy się na literę T? zagadka to "Czajniczek".

Jaki jest koniec Tęczy?

Co jest na końcu tęczy? Odpowiedź:litera „W”.

Co zamoczy się podczas suszenia?

ręcznikstaje się mokry, gdy wysycha.

Co ma kręgosłup, ale nie ma kości?

nie może przez nią przejść i ma kręgosłup, ale nie ma kości?Książka!

Co ma 4 skrzydła, ale nigdy nie lata?

Zagadka. Co ma cztery skrzydła, ale nie może latać i używa wiatru, ale nie wie, dlaczego? Odpowiedź:Wiatrak.

Co ma 88 klawiszy?

Pianinoskłada się z 88 klawiszy, z których 52 są białe, a 36 czarne. Tak wygląda klawiatura fortepianu w swojej 88-klawiszowej formie.

Co ma więcej niż 1 serce?

Ośmiornice i kałamarnice (zwierzęta zwane głowonogami) mają trzy serca. Dwa serca pompują krew do skrzeli w celu pobrania tlenu, a drugie serce pompuje krew po całym ciele (ryc. 1). Robaki są również niezwykłe, z pięcioma strukturami zwanymi łukami aorty działającymi jako podstawowe serca.

Które zwierzę nie ma głosu?

Ślimaki, meduzy i robakito kilka przykładów zwierząt, które nie wydają dźwięków, aby się komunikować.

Które zwierzę nie śpi?

Inaczej reagują na bodźce zewnętrzne podczas snu i na jawie. Ależaba rycząca, Lithobates catesbeianuswykazują taką samą reakcję w obu sytuacjach. Oznacza to, że żaby ryczące nie śpią. Lithobates catesbeianus to zwierzę, które nie może spać.

Jakie zwierzęta nie czują bólu?

Podczas gdy ssaki i ptaki posiadają niezbędną architekturę neuronową dla fenomenalnej świadomości, stwierdza się, żerybanie mają tych podstawowych cech i dlatego nie odczuwają bólu.

Co ma zęby, ale nie możesz jeść?

CO MA ZĘBY, ale nie może jeść?Grzebień! Czy znasz jakieś inne zagadki, żarty lub kalambury o zębach?

Który kubek nie może pomieścić wody?

Prawidłowa odpowiedź na twoją zagadkę „Jestem rodzajem kubka, który nie zatrzymuje wody, ale robi dużo hałasu” toCzkawka.

Zamiast tego, co było czerwone, jest czarne?

Oderwij jedną i podrap się po głowie, to co kiedyś było czerwone, teraz jest czarne. Czym jestem?Kij meczowy. Wyrywasz zapałkę z pudełka zapałek i drapiesz główkę, aby ją zapalić, a potem czerwona końcówka staje się czarna od płomienia.

References

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated: 11/02/2024

Views: 6287

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.